nl
X

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Download algemene voorwaarden

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden Het Alkristal

Identiteit van de ondernemer:
Het Alkristal
Viviane Tuerlinckx
Bresstraat 7
2018 Antwerpen
Belgium
0032 (0)3 216 15 77 te bereiken van dinsdag tot en met vrijdag tussen 11u en 18u.
Op zaterdag en feestdagen van 13u tot 18u.

hetalkristal@hotmail.be of info@hetalkristal.be
BTW-identificatienummer: BE0503 763 461
rekeningnummer (IBAN): BE74 3200 1382 5907
BIC: BBRUBEBB

U kan van uw aankoop afzien binnen de 14 dagen. U dient het product ongeopend en ongebruikt terug te sturen naar bovenvermeld adres. Wij retourneren dan uw gelden op dezelfde wijze dan de betaling is geschied.


 Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Het Alkristal zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna genoemd: Voorwaarden) van toepassing.

2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na mededeling dan wel goedkeuring door Het Alkristal worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Het Alkristal worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Het Alkristal ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen van Het Alkristal zijn vrijblijvend en Het Alkristal behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Het Alkristal. Het Alkristal is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Het Alkristal dit zo spoedig mogelijk aan u mee.

3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Het Alkristal herroepen worden in geval de koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan.

4. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven of gedaan. Het Alkristal garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, exclusief BTW, eventuele belastingen en/of andere heffingen, tenzij anders vermeld of overeen gekomen. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.


2. Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven dagen na mededeling van de prijsverhoging door Het Alkristal.

3. Voor de verzendkosten in België wordt standaard € 7 incl. BTW berekend. Indien nodig kunnen deze kosten hoger oplopen omdat het formaat of gewicht van het opgestuurde goed buiten de standaard norm valt.

4. Er geldt geen minimum orderbedrag.

5. Als er een product wordt besteld tijdens een aanbieding, dan dient deze bestelling te worden betaald tijdens de periode waarin de aanbieding geldig is. Wordt de bestelling later betaald, dan geld de aanbiedingsprijs niet meer en moet het normale bedrag betaald worden.

6. Indien men een afspraak maakt voor een consult, healing of workshop dient men een voorschot te betalen van € 10,00. Als men door omstandigheden niet aanwezig kan zijn op het afgesproken tijdstip zonder minstens 48 uur op voorhand te annuleren, dan zijn wij genoodzaakt het voorschot niet terug te betalen als administratie kosten.
 

Artikel 4. Levering

1. Verzending van bestelde goederen geschiedt bijna altijd de eerstvolgende maandag na ontvangst van bestelling (uitgesloten in perioden van vakanties / inkoop reizen / ziekte, dan kan deze periode langer uitvallen). 
2. De door Het Alkristal opgegeven levertijd is slechts indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn door onvoorziene omstandigheden geeft de klant in geen geval recht op schadevergoeding.

3. Indien bestelde goederen niet op voorraad zijn, kan van de levertijd afgeweken worden, dit zal aan de klant gemeld worden.

4. Mocht Het Alkristal om bepaalde redenen niet in staat zijn een artikel te leveren, dan zal zij te allen tijde het evt. vooruitbetaalde bedrag voor het betreffende artikel direct terugstorten aan de klant.

5. Het Alkristal is gerechtigd de af te leveren goederen in gedeelten na te zenden. De extra kosten van de nalevering worden door Het Alkristal gedragen tenzij het verzenden in delen geschied op verzoek van de klant.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Het Alkristal is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder inbegrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden. De koper mag de producten, voordat het eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Het Alkristal geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

1. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Het Alkristal daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie dagen na de aflevering op de hoogte te stellen.

2. De verzending van producten gebeurt steeds op risico van de koper. Het Alkristal is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken of beschadigingen ten gevolge van het transport.

3. Indien aan u geleverde goederen niet aan de verwachting voldoen kunt u deze binnen 14 dagen na levering retour zenden aan het postadres van Het Alkristal:

Het Alkristal 
Bresstraat 7
2018 Antwerpen
België

Retourgoederen worden uitsluitend vergoed indien deze ongebruikt en in de originele verpakking terug gestuurd worden. Tevens dient de retourzending door U voldoende te zijn gefrankeerd. Het aankoopbedrag wordt, onder aftrek van gemaakte kosten, binnen 14 dagen teruggestort op de rekening waarvan de betaling is geschied. De kosten van de retourzending zullen door Het Alkristal niet worden vergoed.

 

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Het Alkristal, dan wel tussen Het Alkristal en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Het Alkristal, is Het Alkristal niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Het Alkristal.

 

Artikel 9. Persoonsgegevens

1. Het Alkristal houdt zich aan de Wet op de Privacy. De verstrekte gegevens worden opgenomen in een bestand. Het Alkristal respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. De persoonlijke gegevens zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden die niet gelieerd zijn aan Het Alkristal.

 

Artikel 10. Overmacht

1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Het Alkristal ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Het Alkristal gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Het Alkristal kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

 

Artikel 11. Diversen

1. Indien u aan Het Alkristal opgave doet van een adres, is Het Alkristal gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Het Alkristal schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

2. Wanneer door Het Alkristal gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen aan deze Voorwaarden werden toegestaan zal dit door cliënt nooit kunnen worden ingeroepen als een verworven recht en het Alkristal zal ten allen tijde de strikte naleving van deze Voorwaarden kunnen eisen. Cliënt zal nimmer enig recht kunnen laten gelden. op grond van het feit dat Het Alkristal deze Voorwaarden soepel toepaste.

3. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Het Alkristal in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Het Alkristal vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

4. Het Alkristal is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

5. Tijdens lezingen, workshops en consulten is het niet toegestaan gebruik te maken van opname apparatuur.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank te Antwerpen, België.
 

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.